Algemene Voorwaarden
Identiteit
De hieronder vermelde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten afgesloten met DESIGNMANAGEMENT BV (haar activiteiten voerend onder de handelsnaam "FIRMAX", hierna verder genoemd "FIRMAX", "wij" of "ons") en alle aanbiedingen van FIRMAX, onder voorbehoud van wijzigingen dat de betrokken partijen zouden willen aanpassen door een expliciet akkoord. De klant van FIRMAX wordt hierna aangeduid als "de Klant", "u" of "uw". Het aanvaarden van onze offertes en/of facturen impliceert de aanvaarding van onze Algemene Voorwaarden zoals hieronder vermeld, welke voorwaarden of clausules er ook voorkomen op de documenten van de Klant, met uitzondering van deze die uitdrukkelijk en schriftelijk door FIRMAX worden aanvaard.

FIRMAX maakt op maat hoogwaardige modulaire keuken fronten, werkbladen, handvaten en plinten die perfect passen op het IKEA METOD systeem (hierna de "Producten"). Bijgevolg, zijn de Producten enkel compatibel met de keuken structuren van het IKEA METOD systeem. FIRMAX is echter niet verbonden aan of vertegenwoordigd geenszins het merk of bedrijf IKEA. FIRMAX raadt de Klant aan om de rubriek "Hoe werkt het" op onze website www.firmax.be (hierna de "Website") te lezen voor het plaatsen van een bestelling.

Heeft u vooraf vragen neem dan - ter voorkoming van misverstanden - contact met ons op vóór het plaatsen of bevestiging van de bestelling en het betalen van de factuur.

Deze website is eigendom van :
DESIGNMANAGEMENT BV
Handelend voerend onder de handelsnaam "FIRMAX"
Smedenstraat 113 - 8300 Knokke-Heist
E-mail : hello (at) firmax.be
Ondernemingsnummer : BE 0894.745.420
Banknummer: BE63365158368708


Algemeen
2.1 De Klant erkent kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en alle clausules ervan te aanvaarden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De Algemene Voorwaarden worden systematisch aangehecht aan elke offerte opgesteld door FIRMAX. De Klant kan ook hiervan kennis nemen via onze Website. Op verzoek, kan Firmax de Algemene Voorwaarden tevens langs elektronische weg of op andere wijze aan de Klant overmaken.

2.2 FIRMAX behoudt zich het recht voor de Algemene voorwaarden (eenzijdig) te wijzigen of aan te vullen. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.
Offertes en bestellingen
3.1. Vooraleer een bestelling te plaatsen, raden wij u aan onze stalen via de website te bekomen om voorafgaand de kenmerken (i.e. materialen, kleuren, afwerkingen etc.) van de aangeboden Producten te kunnen beoordelen. U kunt hiervoor ook een afspraak maken in onze showroom. De Klant is ervan bewust dat de digitale weergave van kleuren, materialen en afbeeldingen op onze Website enkel ter illustratieve titel zijn (i.e. FIRMAX streeft ernaar om een waarheidsgetrouwe weergave van de Producten te geven, doch alle afbeeldingen op de Website zijn ter illustratie). Bijgevolg een nuance hiervan verleent, na de levering van de bestelling, de Klant geen enkel recht op weigering van de bestelling, vervanging van de geleverde Producten of schadevergoeding op welke grond dan ook.

3.2 De Klant kan o.a. een offerte aanvragen via de Website. Op basis van de gegeven informatie en de gewenste Producten, zal FIRMAX daaropvolgend een zo volledig en nauwkeurig mogelijke offerte aanbieden. Kennelijke vergissingen of fouten in een aanbod en/of offerte binden FIRMAX niet (bijvoorbeeld: indien FIRMAX op haar offerte een lijn vergeten is over te nemen uit de door u meegedeelde IKEA pdf). In het algemeen, is het de verantwoordelijkheid van de Klant om de conformiteit van de offertes van Firmax aan zijn initiële aanvraag te verifiëren. Alle offertes geschieden vrijblijvend, bij benadering en zonder enige verbintenis van FIRMAX, en zij blijven geldig zeven (7) dagen te rekenen vanaf de datum van opstelling ervan.

3.3. De offerte moet door de Klant worden bevestigd, dit kan eventueel online via de Website. Een door de Klant bevestigde bestelling verbindt de Klant onherroepelijk en wordt definitief beschouwd na aanvaarding door FIRMAX. Daarop zal FIRMAX de factuur opmaken en per e-mail aan de Klant overmaken. Enkel na ontvangst van het volledige factuurbedrag is de opdrachtbevestiging voor FIRMAX formeel en start 24 uur later de levertijd. De Klant beschikt over deze 24 uur om de juistheid van de opdrachtbevestiging te betwisten. Een eventuele weigering van een bestelling door FIRMAX, verleent de klant geen enkel recht op schadevergoeding op welke grond dan ook.

3.4. De Klant is zich bewust dat de wettelijke bedenktijd bij (online) aankopen uitdrukkelijk niet van toepassing is op aankopen bij FIRMAX in verband met het type maatwerk Producten. De Klant beschikt dus niet over het recht om van de verkoop af te zien (zijnde het wettelijke "herroepingsrecht"), omdat het Product speciaal voor u op maat werd gemaakt door FIRMAX.

3.5. Conform artikel 3.1 van de Algemene Voorwaarden, kan de Klant stalen van de Producten bekomen. Deze helpen om voorafgaand de kenmerken van de aangeboden Producten te beoordelen. Aangezien FIRMAX met authentieke materialen werkt, zijn kleurverschillen en nuances tussen geleverde stalen en uiteindelijk aangeboden Producten mogelijk. Daarnaast zijn sommige aangeboden Producten in natuurlijke materialen – zoals, maar niet beperkt tot houtfineer, koper, natuursteen etc. – die na bepaalde tijd wegens gebruikspatina en oxidatie processen van uitzicht kunnen wijzigen. In de productbeschrijvingen, probeert FIRMAX de Klant hierover zo duidelijk mogelijk te informeren. De Klant is zich hiervan bewust en accepteert deze mogelijke nuances en evoluties en aanvaardt dat geen klachten bij FIRMAX hierover mogelijk zijn en dat deze geen enkel recht verlenen op weigering van de levering, vervanging van de geleverde Producten of schadevergoeding. Bijgevolg, zal iedere aanvraag tot wijziging van de Producten op de kosten van Klant zijn.

Prijzen
4.1. De op de Website vermelde prijzen zijn steeds inclusief 21% BTW voor België. De verzendingskosten worden apart vermeld.

4.2. Alle prijzen zijn onder voorbehouden van druk- en zetfouten, FIRMAX is niet verplicht het Product volgens de foutieve prijs te leveren.

4.3. Bestelling van Klanten uit non-EU landen kunnen onderwerp zijn van lokale BTW, import en andere taxen. De Klant is verantwoordelijk voor het betalen van zulke taxen.

4.4. FIRMAX behoudt zich het recht voor de prijzen op elk ogenblik te wijzigen. Prijzen worden echter binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien een fabrikant/leverancier tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

Levering en plaatsing
5.1. De levertijd wordt door FIRMAX zo nauwkeurig mogelijk ingeschat en meegedeeld aan de Klant. Aangezien de Producten op maat worden gemaakt, zal de opgegeven leveringstermijn, zelfs in geval van vermelding van een vervaldatum, slechts benaderend zijn. De Producten zullen nooit later dan zeven (7) weken na de volledige betaling van het factuurbedrag aan de Klant worden geleverd. In geval van vertraging wordt u geïnformeerd. Voor eventuele schade door een vertraging is FIRMAX niet aansprakelijk, behalve indien de vertraging het rechtstreeks gevolg is van grove schuld of grove onzorgvuldigheid van FIRMAX. Wanneer de levering wegens overmacht onmogelijk is, wordt deze met dezelfde termijn verlengd als die gedurende dewelke ze onmogelijk was.

5.2. U bent verplicht om de Producten af te nemen op het moment waarop deze aan u worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze aan u ter beschikking worden gesteld of geleverd. Indien de Klant afname van de Producten weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan zullen de Producten door FIRMAX worden opgeslagen voor rekening en risico van de Klant. In dat geval is de Klant de daardoor ontstane transportkosten, opslagkosten en eventuele andere kosten direct aan FIRMAX verschuldigd. Indien op het aangeduide leveringsadres niemand aanwezig is om de Producten in ontvangst te nemen bij de levering, wordt de levering verondersteld conform te zijn met de vermeldingen vervat in de leveringsbon.

5.3. De Producten moeten door de Klant zelf worden gemonteerd. Firmax blijft beschikbaar voor vragen en stelt op de Website een handleiding ter beschikking van de Klant. De montage van de Producten valt dus onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant.

Gebreken, conformiteit en waarborg
6.1. Vanaf het moment van levering van de Producten is de bestelling geheel voor rekening en risico van de Klant.

6.2. De Klant is verplicht om de geleverde Producten onmiddellijk bij aflevering te onderzoeken op juistheid van de bestelling, hoeveelheid en gebreken. Zichtbare of niet-conforme gebreken dienen door de Klant, op straffe van verval, binnen uiterlijk 5 (vijf) werkdagen na levering schriftelijk aan FIRMAX te worden gemeld aan de hand van duidelijke foto's. Na deze vervaltermijn dient elke levering als onherroepelijk en volledig aanvaard te worden beschouwd en kunnen deze gebreken of tekorten niet meer worden gereclameerd bij FIRMAX. Geen enkele teruggave zal kunnen gebeuren zonder de schriftelijke overeenkomst van FIRMAX, die geen enkele erkenning impliceert.

6.3. Indien bij de levering van de Producten onmiddellijk beschadigingen en/of gebreken kunnen worden geconstateerd door de Klant, dan moeten deze direct door de Klant op de daarbij retour te zenden afleveringsbon of een soortgelijk document worden aangetekend. Bij gebreken daarvan, zal FIRMAX hiervoor niet aansprakelijk kunnen worden gesteld.

6.4. Verborgen gebreken moeten, op straffe van verval, binnen de 2 maanden na vaststelling van het gebrek (of nadat deze op redelijkerwijze had kunnen worden ontdekt) door de Klant worden gemeld. Elke klacht moet schriftelijk geformuleerd en gedocumenteerd worden door voorlegging van de factuur. Bij gebreke, verliest de Klant zijn rechten. Na het overschrijden van deze termijnen, kunnen deze gebreken niet meer worden gereclameerd bij FIRMAX en kan de Klant hiervoor aan FIRMAX geen herstel, vervanging of schadeloosstelling eisen.

6.5. Indien de Klant of een derde de door FIRMAX geleverde Producten heeft verwerkt, dan kan de Klant geen beroep meer doen op een gebrek in de prestatie van FIRMAX. Een dergelijke verwerking door de Klant of derden brengt bijgevolg met zich mee dat elke vorm van aansprakelijkheid zijdens FIRMAX vervalt.

6.6. De waarborg op aan de Klant geleverde Producten beperkt zich tot de waarborg waartoe FIRMAX dwingend door de wet ten aanzien van die Klant is gehouden, met name de waarborg zoals bedoeld door artikel 1649 bis van het Burgerlijk Wetboek. Deze dekt enkel een gebrek aan overeenstemming bestaande op het ogenblik van levering. Deze tweejarige waarborg vangt aan daags na de levering aan het leveringsadres zoals opgegeven door de Klant. Het kasticket (of factuur) én de leverbon gelden als enige vorm van garantiebewijs en moeten kunnen voorgelegd worden om aanspraak te kunnen maken op de wettelijke garantieregeling. Zakelijke verkopen met professioneel cliënteel zijn uitgesloten van deze garantieregeling.

6.7. Indien volgens FIRMAX vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig door de Klant is gereclameerd, dan zal FIRMAX de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn ter keuze van de Klant vervangen of zorg dragen voor herstel van het gebrek. In geval van vervanging van de zaak is de Klant gehouden om de te vervangen zaak, liefst in de originele verpakking, aan FIRMAX te retourneren.

6.8. Indien volgens FIRMAX vaststaat dat er sprake is van een productiefout, dan zal FIRMAX de Klant hierover schriftelijk berichten. De Klant dient de betreffende zaak of zaken dan inclusief verpakking binnen uiterlijk veertien (14) dagen na dit bericht van FIRMAX aan FIRMAX te retourneren, voor nader onderzoek en verdere controle. Indien de Klant daartoe niet tijdig overgaat dan kan de Klant geen aanspraken jegens FIRMAX meer doen gelden.

Betalingsvoorwaarden
7.1. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd ten belope van 1% per maand op het onbetaalde factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding (om alle eventuele kosten van opvolging, officiële verwittigingen, inning en in het algemeen gelijk welke kosten die gerelateerd zijn aan het terugvorderen van de aan FIRMAX verschuldigde bedragen te dekken) verschuldigd ten belope van 10% van het nog verschuldigde factuurbedrag (met een minimum van 125€), onverminderd het recht van FIRMAX om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijke geleden schade.

7.2 De niet-betaling op de vervaldag van een factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. De op de facturen vermelde bedragen dienen integraal betaald te worden en de Klant is er niet toe gerechtigd zonder voorafgaande toestemming van FIRMAX enig bedrag in mindering te brengen wegens een door hem ingestelde tegenvordering.

7.3 De voorbehoudloze aanvaarding van een gedeelte van de factuur, brengt de aanvaarding met zich mee van de volledige factuur. Indien FIRMAX uitzonderlijk gedeeltelijke betalingen aanvaardt, geldt dit onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkenning.

Aansprakelijkheid
8.1. FIRMAX kan enkel aansprakelijk worden gesteld in het geval van zware fout, zware nalatigheid of opzet in hoofde van FIRMAX. De aansprakelijkheid is hoe dan ook beperkt tot de vergoeding van voorzienbare, rechtstreeks en persoonlijke schade, en FIRMAX kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor bedrijfs-, gevolg - en/of indirecte schade. FIRMAX is tevens niet aansprakelijk voor schade die toegerekend kan worden aan handelen of nalaten van de Klant of een door de Klant ingeschakelde derde.

8.2. De aansprakelijkheid van FIRMAX wordt beperkt tot het door FIRMAX aan de Klant gefactureerde bedrag voor het (de) Product(en) waarmee de schade verband houdt. In elk geval wordt de aansprakelijkheid van FIRMAX beperkt tot de limieten van haar verzekeringspolis.

8.3. Bijde partijen zijn bevrijd van aansprakelijkheid wanneer de niet-uitvoering te wijten is aan overmacht. Wordt beschouwd als overmacht, elke gebeurtenis buiten de controle en invloed van FIRMAX, maar eveneens elke gebeurtenis waardoor de uitvoering onmogelijk of verlieslatend is, zoals bijvoorbeeld door een productie-onderbreking/stopzetting door een leverancier.

Privacy
Wat betreft de verwerking van persoonsgegevens wordt verwezen naar het Privacy- en Cookie beleid zoals beschikbaar op de Website.
Varia
10.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op alle aan de Klant geleverde Producten berusten uitsluitend bij FIRMAX of haar licentiegevers of toeleveranciers. Het is de Klant niet toegestaan deze zaken te kopiëren dan wel op andere wijze inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van FIRMAX of haar licentiegevers of toeleveranciers.

10.2 Als een artikel of bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is dan zal het betreffende artikel worden vervangen door een artikel dat inhoudelijk gezien zo dicht als mogelijk bij het oorspronkelijke artikel ligt. De overige artikelen of bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven dan onverminderd van kracht.

10.3 Het feit dat één van de partijen nalaat, op een bepaald ogenblik, de strikte naleving van één van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als een verzaking aan de rechten waarover hij/zij beschikt krachtens deze Algemene Voorwaarden en sluit de mogelijkheid niet uit om nadien de strikte naleving van deze bepalingen of andere voorwaarden van de Algemene Voorwaarden te eisen.

10.4 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, heeft FIRMAX recht uw bestelling (mede) door een derde te laten uitvoeren. De Klant geeft FIRMAX hiertoe uitdrukkelijk de bevoegdheid onderaannemers naar eigen goeddunken in te schakelen opdat de bestelling zou kunnen uitgevoerd worden zoals overeengekomen.

10.5 Partijen komen overeen dat, waar betreffende dit contract een ingebrekestelling of kennisgeving mocht nodig zijn, deze zal kunnen geschieden buiten elke gerechtelijke vorm per aangetekende brief en dat deze dezelfde kracht zal bezitten als een op gerechtelijke wijze betekende exploot.

10.6 De Algemene Voorwaarden en ieder andere overeenkomst tussen de partijen zijn onderhevig aan de Belgische wetgeving.

10.7 In geval van betwisting zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd