Privacy Voorwaarden
Je persoonlijke gegevens.
Je deelt ze met ons, zodat wij je optimaal van dienst kunnen zijn. We vinden het belangrijk dat jij ook weet waarom wij om je persoonlijke gegevens vragen en wat wij ermee doen. Hieronder vind je een uitleg van enkele redenen waarom we informatie van je vragen en op welke manier we deze informatie van je verkrijgen en gebruiken. Lees deze Privacyverklaring aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Waar we in deze Privacyverklaring verwijzen naar 'persoonsgegevens', bedoelen we de informatie die jij aan ons verstrekt over jezelf, zoals je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, maar ook producten die je hebt gekocht of bijvoorbeeld e-mails die je aan ons hebt gestuurd. Door het verstrekken van je persoonsgegevens, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacyverklaring en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf. Heb je na het lezen hiervan nog vragen, laat het ons dan weten via onze onze klantenservice.
Deze Privacyverklaring.
Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie. Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 1 maart 2020.

De verwerking van de persoonsgegevens binnen Firmax is onderworpen aan het Belgisch recht. De Belgische autoriteiten en haar rechtbanken zijn, bij uitsluiting van alle andere, bevoegd om kennis te nemen van geschillen die zouden rijzen met betrekking tot deze website of het gebruik ervan of aangaande de verwerking van persoonsgegevens. Voor de verwerking van persoonsgegevens is dit de 'Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit'.
Verzameling en verwerking van persoonsgegevens
Anonieme gegevens. Dit zijn gegevens die je met ons deelt zonder registratie: IP-adres, surfgedrag, herkomst, zoektermen. We gebruiken deze gegevens voor het onderhouden en verbeteren van onze website. Dit houdt in dat we persoonsgegevens opnemen in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Firmax om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

Persoonsgegevens. Firmax verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van klanten en gebruikers van onze diensten en producten. Gegevens worden bijvoorbeeld meegedeeld door personen zelf bij een contactopname, bij de aankoop van een product of voor de opmaak van een project. Dit is een niet-exhaustieve opsomming.

Cookies. Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld door 'cookies' en andere systemen/applicaties die informatie verzamelen. We gebruiken deze gegevens voor het onderhouden en verbeteren van onze website Meer informatie kan u terugvinden in het Cookiepolicy.

De persoonsgegevens worden steeds verwerkt met inachtneming van de principes van de privacywetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR). De persoonsgegevens worden verwerkt op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier en dit voor een welbepaald en uitdrukkelijk doel. De gegevensverwerking wordt beperkt tot wat noodzakelijk is en de bewaartermijn van de persoonsgegevens is beperkt tot zolang als nodig met betrekking tot het realiseren van de doeleinden van de verwerking. De persoonsgegevens worden op een passende manier beveiligd middels passende technische en organisatorische maatregelen.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt, onder andere voor de volgende doelen:

• Voor online bestellingen;
• Verzenden van onze nieuwsbrieven;
• U te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
• Voor de verdere uitvoering van overeenkomsten;
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
• Om goederen en diensten bij u af te leveren;
• Het afhandelen van uw betaling;
• Om wettelijke verplichtingen na te komen;
• Wanneer het legitiem belang van de onderneming dit vereist - het doel van de verwerking zal zich duidelijk maken door de handeling op zich.

Occasioneel doen we een beroep op een externe verwerker of gelieerde vennootschap -indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst- om ons te helpen met bepaalde diensten. Deze diensten kunnen bestaan uit bezorgdiensten, het verwerken van credit/debitcard betalingen, marketing activiteiten en het bieden van klantenservice. Dit houdt onder meer in dat we voor bepaalde taken of onderzoeken tijdelijk persoonsgegevens doorgeven aan derden omdat zij die nodig hebben om de service aan Firmax en uiteindelijk aan jou, uit te kunnen voeren. Met deze bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Informatie op de website en aansprakelijkheid
Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe de geldende algemene verkoopsvoorwaarden alsook gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden. Firmax bezit het exclusieve copyright en de intellectuele rechten van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Firmax.

Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan, anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

De informatie over onze producten die u op deze website aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als bindende voorschriften worden beschouwd.

Firmax aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op informatie die op deze site te vinden is. Als u verdere informatie wilt aangaande bepaalde zaken, dient u contact op te nemen met de onderneming. colora is niet verantwoordelijk voor de content op externe websites die via deze site te bereiken zouden zijn.

Algemene bepaling
Indien aangaande de verwerking van persoonsgegevens één van de voorafgaande bepalingen niet geldig zou zijn, dan wordt deze vervangen door een bepaling die het onderliggend doel van de vooropgestelde bepaling zoveel als mogelijk zal benaderen.
Het merk
Firmax is een geregistreerd merk van Designmanagement BV. Het bedrijf is op geen enkele manier aangesloten of verbonden aan IKEA of de holding Inter IKEA Holding B.V.